Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7916
Title: So sánh hiệu quả sử dụng thức ăn nuôi kết hợp tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) với rong xanh (Cladophora) và rong câu (Gracilaria sp.)
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Anh
Đoàn, Thị Cẩm Tiên
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá hiệu quả sử dụng thức ăn trong nuôi thẻ chân trắng (Litopeneaus vannamei) kết hợp với rong xanh (Cladophoracea) và rong câu (Gracilaria sp.) được thực hiện gồm 5 nghiệm thức với 3 lần lặp lại. Nghiệm thức đối chứng, tôm nuôi đơn và được cho ăn thức ăn thương mại thỏa mãn, 4 nghiệm thức còn lại tôm được nuôi kết hợp với rong câu hoặc rong xanh cho ăn ở các mức 100% và 75% lượng thức ăn của nghiệm thức đối chứng. Tôm thí nghiệm có khối lượng trung bình là 0,39 g được nuôi trong bể nhựa 150-L với mật độ 200 con/m3, độ mặn 10‰. Rong câu hoặc rong xanh được bố trí 2 kg/m3 đối với nghiệm thức nuôi kết hợp. Sau 60 ngày nuôi, tăng trưởng và năng suất của tôm ở nghiệm thức kết hợp tôm-rong câu cho ăn 75% nhu cầu cao hơn có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với nghiệm thức nuôi kết hợp tôm-rong xanh và nuôi đơn, và chi phí thức ăn có thể được giảm đến 30,4%, đồng thời hàm lượng TAN và NO2- thấp hơn nhiều so với nghiệm thức nuôi đơn. Hơn nữa, chất lượng thịt tôm và màu sắc của tôm luộc chín ở nhóm tôm nuôi kết hợp được cải thiện tốt hơn so với tôm nuôi đơn. Kết quả biểu thị nuôi kết hợp tôm-rong câu cho ăn 75% nhu cầu có thể được xem là hiệu quả nhất.
Description: 14tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7916
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
492.7 kBAdobe PDF
Your IP: 3.227.247.17


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.