Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/81485
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông ITC - nghiên cứu đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch tại thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Trần Bảo Trân
Nguyễn, Thị Bích Thủy
Cao, Trí Dũng
Keywords: Ý định tiếp tục sử dụng ICT
Mô hình công nghệ - tổ chức - môi trường (TOE)
Mô hình kỳ vọng - xác nhận (ECM)
Du lịch
Đà Nẵng
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 161 .- Tr.22-34
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các nhân tố tác động đến việc tiếp tục sư dụng Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) băng cách tích hợp mô hình công nghệ - tổ chức - môi trường (TOE) và mô hình kỳ vọng - xác nhận (ECM). Đối tượng lấy mẫu là các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch tại thành phố Đà Nẵng; đã và đang sử dụng ICT: Dữ liệu của 155 bảng câu hỏi được đánh giá hợp lệ và đưa vào phân tích để kiểm định các giả thuyết của mô hình nghiên cứu bằng mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM). Kết quả nghiên cứu đã chứng mình kỳ vọng - xác nhận có ảnh hưởng tích cực đến nhận thức sự hữu ích và ảnh hưởng đến sự hài lòng; sự xác nhận kỳ vọng, sự hài lòng đối việc sử dụng ICT; nhận thức sự hữu ích, sự hỗ trợ của các nhà quản trị cấp cao và áp lực từ khách hàng có tác động tích cực đến ý định tiếp tục sử dụng ICT. Cuối cùng những hàm ý quản trị được thảo luận.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/81485
ISSN: 1859-3666
Appears in Collections:Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
16.42 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.