Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8175
Title: Ảnh hưởng của độ mặn và nhiệt độ lên tăng trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii)
Authors: Trần, Thị Thanh Hiền
Nguyễn, Thị Chúc
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu đánh giá ảnh hưởng của độ mặn và nhiệt độ lên tăng trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của tôm càng xanh, cung cấp dữ liệu về kỹ thuật nuôi tôm càng xanh dưới tác động của biến đổi khí hậu.Thí nghiệm gồm 9 nghiệm thức với 3 mức nhiệt độ (nhiệt độ môi trường, 310C, 340C) kết hợp với 3 mức độ mặn (0‰, 10‰ và 15‰), mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần và được tiến hành trong 8 tuần. Khối lượng tôm được cân tại các thời điểm: ngày 0 và ngày 60. Kết quả cho thấy không có sự tương tác giữa nhiệt độ và độ mặn lên tỷ lệ sống của tôm càng xanhtrong khi đó nhiệt độ ảnh hưởng mạnh đến tỷ lệ sống. Nhiệt độ và độ mặn cũng không có ảnh hưởng tương tác đến tăng trưởng của tôm càng xanh. Tôm tăng trưởng thấp ở tất các nghiệm thức có độ mặn 0 – 15 ppt với nhiệt độ là nhiệt độ môi trường và 31oC trong khi tôm không tăng trưởng ở nhiệt độ cao 34oC ở cả 3 mức độ mặn.
Description: 15tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8175
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
356.73 kBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.