Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84901
Title: Kích thích sinh sản cá chành dục (Channa gachua) với các mức pH khác nhau
Authors: Bùi, Minh Tâm
Nguyễn, Bảo Toàn
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sán
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm xác định mức độ pH phù hợp cho cá sinh sản và sinh trưởng tốt. Cả 2 thí nghiệm đều được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức lập lại 3 lần. Kết quả sinh sản ở nghiệm thức pH7 cho cá sinh sản tốt nhất với sức sinh sản là 363±77,94 con/cá cái và khác biệt không có ý nghĩa (p<0,05), tỉ lệ dị hình thấp 1,27±0,23%, tỷ lệ sống ở mức pH5 thấp nhất với 66,67±28,87% và khác biệt không có ý nghĩa (p<0,05) so với 2 nghiệm thức còn lại. Kết quả ương sau 30 ngày cho thấy các yếu tố nhiệt độ dao động từ 28,88±0,32 đến 29,28±0,52oC nằm trong khoảng thích hợp cho cá sinh trưởng. Khối lượng và chiều dài cá cao nhất ở nghiệm thức pH7 lần lượt là 0,45±0,03g và 3,53±0,21cm và khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p<0.05). Tỷ lệ sống cao nhất ở nghiệm thức pH7 là 80,00±10,00% khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại. Do đó, nghiệm thức ở mức pH7 cho cá sinh sản tốt nhất và kết quả ương đạt hiệu quả nhất.
Description: 14tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84901
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
310.08 kBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.