Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85051
Title: Ảnh hưởng độ mặn và khoáng bổ sung lên tăng trưởng quần thể luân trùng Brachionus plicatilis
Authors: Huỳnh, Thanh Tới
Hứa, Hoàng Minh
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sán
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Luân trùng Brachionus plicatilis được tiến hành nuôi bằng nước muối biển với các độ mặn 5‰, 10‰ và 15‰, có bổ sung khoáng và không khoáng so sánh với nuôi bằng nước biển ở độ mặn tương ứng nhằm đánh giá khả năng thay thế nước biển bằng muối biển trong nuôi sinh khối. Nghiên cứu được tiến hành trong phòng thí nghiệm (24 ± 1°C), mật độ ban đầu là 200 luân trùng/mL trong keo nhựa 2 L chứa 1 L nước và được cho ăn bằng men bánh mì Saccharomyces cerevisiae. Kết quả cho thấy, luân trùng có khả năng sống và phát triển trong nước muối pha ở độ mặn từ 5-15‰. Tăng trưởng mật độ theo độ mặn có xu hướng trái ngược nhau giữa nước biển và muối pha, mật độ giảm khi độ mặn tăng lên khi nuôi bằng nước muối trong khi đó thì mật độ tăng lên khi độ mặn tăng ở nước biển. Bổ sung khoáng có cải thiện tăng trưởng quần thể đối với nuôi bằng nước muối ở độ mặn 5‰, trái lại bổ sung khoáng không cải thiện tăng trưởng quần thể đối với nuôi bằng nước muối ở độ mặn 10-15‰.
Description: 17p,
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85051
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
281.47 kBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.