Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85055
Title: Ảnh hưởng cấp tính của đồng sulfate lên chỉ tiêu oxy hóa stress của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)
Authors: Huỳnh, Trường Giang
Nguyễn, Hữu Nhân
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sán
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu xác định ảnh hưởng cấp tính của đồng sulfate lên tôm thẻ chân trắng.Nghiên cứu gồm 2 thí nghiệm. Thí nghiệm được thiết kế để xác định giá trị LC50-96h của CuSO4 lên tôm thẻ chân trắng (8,5±1,51 g/con). Thí nghiệm 2 nhằm ảnh hưởng cấp tính của CuSO4 lên chỉ tiêu oxi hóa stress của tôm thẻ chân trắng ở nồng độ CuSO4 0% (đối chứng), 10%, 25% và 50% giá trị LC50-96h. Chỉ tiêu oxy hóa stress gồm lipid peroxidaton (LPO) and catalase (CAT) trong gan, mang và cơ tôm được xác định sau 1 ngày, 3 ngày và 6 ngày tiếp xúc với CuSO4. Kết quả thí nghiệm cho thấy giá trị LC50- 96h của CuSO4 trên tôm thẻ chân trắng là 26,15 mg CuSO4/L. Hoạt tính LPO có trong các cơ quan của tôm thẻ chân trắng tăng theo thời gian thí nghiệm và nồng độ CuSO4 bổ sung. Hoạt tính của CAT trong các cơ quan của tôm tăng lên ở ngày 1 sau khi tiếp xúc với CuSO4. Qua 3 ngày và 6 ngày tiếp xúc với CuSO4 hoạt động của CAT của tôm ở nghiệm thức CuSO4 giảm xuống so với tôm ở nghiệm thức đối chứng. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng CuSO4 trong môi trường nước nuôi tôm thẻ chân trắng thúc đẩy quá trình oxi hóa stress, điều này đồng nghĩa với hoạt động chống oxi hóa giảm đi gây tổn thương đến tế bào trong các mô của tôm.
Description: 16tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85055
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
307.03 kBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.