Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85107
Title: Ảnh hưởng của độ đục từ khẩu phần ăn lên tăng trưởng quần thể Moina sp.
Authors: Huỳnh, Thanh Tới
Huỳnh, Thiên Tông
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sán
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Thí nghiệm được bố trí nuôi Moina sp. với các lượng thức ăn khác nhau thông qua độ đục nhằm tìm ra độ đục tốt nhất cho tăng trưởng của quần thể. Moina sp được bố trí trong các bể composite 150 L dạng hình nón chứa 100 L nước ở độ mặn 0‰, mật độ thả ban đâu là 200 cá thể/L. Men bánh mì được sử dụng làm thức ăn cho Moina với 5 độ đục từ khẩu phần ăn khác nhau (20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm và 40cm) tương ứng với 5 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần. Kết quả cho thấy độ đục từ khẩu phần ăn có ảnh hưởng đến tăng trưởng quần thể Moina sp. Mật độ quần thể đạt cực đại khác nhau theo độ đục, ở độ đục 20-25 cm thì mật độ đạt cực đại với 866 cá thể/L vào ngày nuôi thứ 4, ở độ đục 30 cm đạt 1.017 cá thể/L vào ngày nuôi thứ 6, và ở độ đục 35-40 cm thì mật độ đạt cực đại trên 1.300 cá thể/L vào ngày nuôi thứ 9.
Description: 15tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85107
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
470.56 kBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.