Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86182
Title: Đảng lãnh đạo thực hiện chuyển đổi số trong Giáo dục và Đào tạo (2011 -2021)
Authors: Nguyễn, Thị Như
Keywords: Đảng lãnh đạo
Chuyển đổi số
Giáo dục và đào tạo
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 376 .- Tr.48-52
Abstract: Trong bối cảnh hiện nay, chuyển đổi số là xu thế phát triển tất yếu của nhân loại. Chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo nhằm tối ưu hóa công tác quản lý, tổ chức dạy và học, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nền Kinh tế số, Xã hội số tiến tới hình thành Quốc gia số. Bài viết tập trung trình bày những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về chuyển đổi số nói chung, chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo nói riêng và những kết quả bước đầu đạt được về chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo trong những năm 2011-2021.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86182
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.79 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.9.151


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.