Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/88665
Title: Nghiên cứu trích ly collagen thuỷ phân từ da cá thát lát còm (Chitala ornata) bằng enzyme Alcalase
Authors: Lê, Thị Minh Thuỷ
Nguyễn, Thị Cẩm Tú
Keywords: Công nghệ chế biến thuỷ sản
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu trích ly collagen thủy phân từ da cá thát lát còm(Chitalachitala)bằng enzyme Alcalase được thực hiện nhằm xác định điều kiện chiết rút gelatin và chế độ thủy phân gelatin bằng enzyme Alcalase để thu đượcsảnphẩm collagen thủy phân từ da cá thát lát còm có chất lượng tốt nhất. Kết quảnghiên cứu cho thấy, mẫu được nấu chiết ở 70 oC trong 1 giờ cho gelatinvới hiệu suất thu hồi, độ bền gel, độ nhớt và màu sắc là tốt nhất lần lượt là16,8%; 189 g; 31,3 mPa.s và L*= 81,5. Bột gelatin được thủy phân bằngenzymeAlcalase 5% ở 50 oC trong 1 giờ, thu được sản phẩm collagen thủy phâncóhiệu suất thu hồi, độ nhớt và màu sắc lần lượt là 96,7%; 14,2 mPa.s vàL*=97,3. Hàm lượng amino acid kỵ nước trong collagen thủy phân khá caolà590(đơn vị/1.000 đơn vị) tương ứng với hoạt tính chống oxy hóa (DPPH) vàhàmlượng protein phân giải (DP) cao nhất là 66,9% và 57,9%. Kết quả phổFTIRcho thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa số bước sóng trong vùng amide I vàvùngamide III đặc biệt là sự ổn định của cấu trúc xoắn ba. Từ đó, da cá thát lát còm có thể tận dụng là một nguồn nguyên liệu để sản xuất collagen thủy phân.
Description: 21tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/88665
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.32 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.170.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.