Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9024
Title: Khảo sát dư lượng carbendazim trong xoài tại thành phố Cần Thơ bằng kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ LC-MS/MS.
Authors: Huỳnh, Anh Duy
Mai, Tường Duy
Keywords: Hóa học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: “Khảo sát dư lượng carbendazim trong xoài tại thành phố Cần Thơ bằng kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ LC-MS/MS” được thực hiện dựa trên phương pháp nội bộ tại Trung tâm Phân tích và Kiểm định hàng hóa xuất nhập khẩuViacimex. Carbendazim trong xoài được chiết tách bằng 1% acid acetic trong acetonitrile, làm sạch bằng hỗn hợp hạt nhồi Primary secondary amine (PSA) và C18, hàm lượng chất được xác định trên máy sắc ký lỏng ghép đầu dò khối phổ LCMS/MS. Kết quả của nghiên cứu đã đưa ra quy trình phân tích tối ưu nhất với đường chuẩn trong khoảng nồng độ 1,0-20 ppb, có hệ số tương quan R2 = 0,9998, giới hạn định lượng 1,0 ppb. Tiến hành phân tích 9 mẫu xoài cát Hòa Lộc được mua từ các chợ tại quận Ninh Kiều đã thu được kết quả như sau: có 6/9 mẫu xoài phát hiện dư lượng carbendazim có hàm lượng từ 1,54-184,33 ppb và đều dưới mức dư lượng tối đa cho phép theo Thông tư số 50/2016/TT-BYT Quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc BVTV trong thực phẩm (MRL: 5,0 ppm).
Description: 41tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9024
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.51 MBAdobe PDF
Your IP: 3.91.106.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.