Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/92478
Title: Phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội
Authors: Nguyễn, Xuân Phương
Keywords: Doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
Phát triển tổ chức đảng, đảng viên
Thành phố Hà Nội
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục lý luận;Số 343 .- Tr.20-24
Abstract: Kể từ khi thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/02/2012 về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020, công tác phát triển các tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt được nhiều kết quả tích cực với những kinh nghiệm thực tiễn hay. Bài viết khái quát một số ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội và đề xuất một số giải pháp tăng cường phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/92478
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.83 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.182.206


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.