Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/92551
Title: Thắng lợi vĩ đại của tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 là một tất yếu lịch sử của cách mạng Việt Nam
Authors: Trần, Thị Thúy Hà
Nguyễn, Thị Dung
Keywords: Cách mạng Tháng Tám năm 1945
Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục lý luận;Số 344 .- Tr.18-23
Abstract: Cuộc tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thắng lợi là một tất yếu lịch sử của cách mạng Việt Nam. Cách mạng Tháng Tám khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và Mặt trận Việt Minh với chiến thuật mềm dẻo, sự chuẩn bị chu đáo cho tổng khởi nghĩa, nhận diện thời cơ để chớp thời cơ mau lẹ và nhất là huy động được toàn dân nổi dậy. Bài viết tập trung làm sáng tỏ một số yếu tố làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, qua đó khẳng định ý nghĩa lịch sử bất diệt của sự kiện quan trọng này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/92551
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.63 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.191.0


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.