Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/93203
Title: Chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam thời kỳ đổi mới: Thực trạng và giải pháp
Authors: Nguyễn, Thị Dung
Lê, Đình Dương
Keywords: Chính sách dân tộc
Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ đổi mới
Việt Nam
Issue Date: 2023
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục lý luận;Số 354 .- Tr.13-18
Abstract: Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhận thức rõ về vị trí, vai trò chiến lược của vấn đề dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Thành tựu của hơn 35 năm đổi mới đã khẳng định quan điểm, chủ trương, chính sách dân tộc được Đảng đề ra, từng bước được bổ sung, thể chế hoá, cụ thể hoá và hiện thực hóa trong đời sống xã hội, tạo dựng niềm tin và có sức tập hợp, đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Bài viết tập trung làm rõ một số nội dụng cơ bản trong chính sách dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam thời kỳ đổi mới, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách dân lộc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/93203
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.