Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31470
Title: Ảnh hưởng của hỗn hợp thảo dược và acid amin (Carniforcyl) lên mô gan, thận cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) bệnh gan thận mủ
Authors: Đặng, Thị Hoàng Oanh
Huỳnh, Phương Bình
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Thí nghiệm thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả của việc sử dụng hỗn hợp thảo dược và acid amin (Carniforcyl) lên mô gan thận cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) cảm nhiễm bệnh gan thận mủ do Edwardsiella ictaluri. Thí nghiệm gồm 6 nghiệm thức, lập lại 3 lần. Đối chứng cảm nhiễm (NT5) và đối chứng không cảm nhiễm (NT6) được cho ăn bằng thức ăn thường. Các nghiệm thức còn lại cảm nhiễm với E. ictaluri và sau 12 ngày cảm nhiễm được cho ăn bằng thức ăn có bổ sung hỗn hợp thảo dược và acid amin (Carniforcyl) với các liều lượng và thời gian cho ăn như sau: 10ml/kg và cho ăn 7 ngày (NT1), 10ml/kg và cho ăn 14 ngày (NT2), 15ml/kg và cho ăn 7 ngày (NT3), 15ml/kg và cho ăn 14 ngày (NT4). Kết quả cho thấy NT5 có ti lệ chết là 58% cao nhất. Các nghiệm thức cho ăn sản phẩm (NT1, NT2, NT3, NT4) có tỉ lệ chết lần lượt là 46%, 48%, 46%, 48% thấp hơn so với nghiệm thức đối chứng cảm nhiễm không cho ăn sản phẩm. Mô gan, thận của cá cho ăn sản phẩm có sự thay đổi về cấu trúc so với đối chứng cảm nhiễm không cho ăn sản phẩm.
Description: 17tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31470
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
778.05 kBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.