Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31482
Title: Ảnh hưởng của chất chiết lựu (Punica granatum) đến một số chỉ tiêu miễn dịch trên cá điêu hồng (Oreochromis sp.)
Authors: Trần, Thị Mỹ Duyên
Nguyễn, Xuân An
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tác động của việc bổ sung chất chiết lựu vào thức ăn lên một số chỉ tiêu miễn dịch trên cá điêu hồng. Cá điêu hồng được cho ăn thức ăn có bổ sung chất chiết lựu ở mức 1% và 2% chiết lựu/kg thức ăn trong 4 tuần. Sau 2 tuần và 4 tuần, các chỉ tiêu huyết học, hoạt tính lysozyme, đại thực bào của cá điêu hồng được xác định. Kết quả cho thấy tổng tế bào hồng cầu, bạch cầu, các loại bạch cầu (bạch cầu đơn nhân, trung tính, tiểu cầu, tế bào lympho) ở các nghiệm thức bổ sung đều tăng cao so với nghiệm thức đối chứng và có khác biệt ý nghĩa thống kê (p<0,05), trong đó nghiệm thức bổ sung 2% tăng cao nhất. Hoạt tính lysozyme và đại thực bào cũng có sự tăng lên đáng kể và có khác biệt ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với nghiệm thức đối chứng.
Description: 15tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31482
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
548.17 kBAdobe PDF
Your IP: 75.101.211.110


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.