Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33133
Title: Tính tích cực nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Đại học Luật Hà Nội
Authors: Đặng, Thanh Nga
Keywords: Tính tích cực nghiên cứu khoa học
Giảng viên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 9 .- Tr.36-45
Abstract: Kết quả nghiên cứu trên cơ sở khảo sát 160 giảng viên cho thấy, tính tích cực nghiên khoa học của giảng viên chủ yếu ở mức khá (59,4%) và trung bình (25,6%). Có một số giảng viên thể hiện tính tích cực nghiên cứu khoa học ở mức cao (10%) và thấp (5%). Nghiên cửu này không phát hiện được sự khác biệt ở tính tích cực nghiên cứu khoa học theo giới tỉnh, theo nhóm tuổi và theo thâm niên giảng dạy.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33133
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.07 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.147.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.