Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33887
Title: Các thành phần giá trị thương hiệu sữa tại Việt Nam: Tiếp cận dưới góc độ người tiêu dùng
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Giá trị thương hiệu
Người tiêu dùng
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 30 .- Tr.13-17
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định và đo lường tác động của các thành phần giá trị thương hiệu đến giá trị thương hiệu tổng thể, cũng như tác động giữa các thành phần này với nhau đối với các thương hiệu ngành sữa tại Việt Nam. Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp định lượng, trong đó: (i) nghiên cứu định tính được thực hiện thông qua thảo luận nhóm tập trung với 10 người tiêu dùng; (ii) nghiên cứu định lượng được thực hiện bằng phỏng vấn trực tiếp 296 người tiêu dùng. Kết quả cho thấy, Giá trị thương hiệu sữa chịu tác động trực tiếp bởi 04 thành phần: Nhận biết thương hiệu, Liên tưởng thương hiệu, Chất lượng cảm nhận, Lòng trung thành thương hiệu. Đồng thời, có mối quan hệ tác động giữa các thành phần giá trị thương hiệu với nhau.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33887
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.45 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.