Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34092
Title: Ảnh hưởng của xử lý 1-Methylcyclopropene đến chất lượng quả sầu riêng Monthong
Authors: Nguyễn, Mạnh Hiểu
Nguyễn, Thị Tú Quỳnh
Đỗ, Thu Trang
Lê, Thị Hiền
Phạm, Anh Tuấn
Keywords: Sầu riêng
1-MCP
Bảo quản
Rấm chín
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 05 .- Tr.39-44
Abstract: Kết quả cho thấy xử lý 1-MCP với nồng độ thấp 250 ppb chỉ có khả năng bảo quản đến 14 ngày. Xử lý 1-MCP với nồng độ cao (750 ppb) có thể kéo dài bảo quản đến 21 ngày nhưng tỷ lệ hỏng do không chín lên đến 25%. Xử lý 500 ppb trong thời gian 12 giờ, ở nhiệt độ 25°C cho kết quả kéo dài thời gian bảo quản 21 ngày và thời gian lưu thông sau rấm chín 5 ngày.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34092
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.99 MBAdobe PDF
Your IP: 18.212.120.195


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.