Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48412
Title: Ảnh hưởng của choline lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá tra (Pangasiamonodon hypophthalmus Sauvage,1878)
Authors: Hứa, Thái Nhân
Nguyễn, Thị Mai Khoa
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định hàm lượng choline thích hợp cho tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá tra. Thí nghiệm được bố trí ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức (NT) thức ăn có hàm lượng choline chlorine (CC) tăng dần 0; 0,5; 1,0; 2,0 và 3,5 % CC/kg với 3 lần lặp lại ở mỗi NT. Mật độ cá 35 con (18,9g/con)/bể (250L). Sau 75 ngày thí nghiệm, kết quả cho thấy các chỉ tiêu về nhiệt độ, pH và DO, TAN đều nằm trong khoảng phù hợp cho sinh trưởng và phát triển của cá. Tỷ lệ sống tăng dần theo sự gia tăng hàm lượng choline, tuy nhiên khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) giữa các NT. Tăng trọng, tốc độ tăng trưởng khối lượng tuyệt đối (DWG), tốc độ tăng trưởng chiều dài tuyệt đối (DLG) cao nhất là ở NT -2,0%CC (59,35 ± 13,53 g/con; 0,08 ± 0,02 g/ngày; 0,74 ± 0,17 cm/ngày). FCR giữa các NT không có sự khác biệt quá lớn, thấp nhất ở NT 3,5%CC. Hàm lượng chất béo trong cơ dao động từ 24,3 – 33,3%, trong đó cao nhất là ở NT bổ sung 1,0%CC và có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Tương tự, hàm lượng HLC cao nhất ở NT 1,0%CC. Kết quả cho thấy chỉ số HSI trong gan cá không bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng hàm lượng choline trong thức ăn. Kết quả cho thấy ở NT 2,0%CC cho kết quả tối ưu về tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá.
Description: 15tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48412
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
401.78 kBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.