Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75532
Title: So sánh khả năng tiêu hóa bột cá tra và bột cá biển của tôm thẻ chân trắng (Liptopenaeus vanamei)
Authors: Trần, Thị Thanh Hiền
Huỳnh, Phương Thảo
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sán
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu so sánh khả năng tiêu hóa bột cá biển và bột cá tra của tôm thẻ chân trắng (Liptopenaeus vannamei) nhằm làm cơ sở cho việc sử dụng nguồn bột cá tra làm thức ăn cho tôm thẻ. Thí nghiệm được tiến hành với 3 nghiệm thức thức ăn: (i) thức ăn đối chứng, (ii) 70% thức ăn đối chứng+30% bột cá tra (TFM), (iii) 70% thức ăn đối chứng+30% bột cá biển (MFM), các nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Thời gian thí nghiệm 35 ngày. Thí nghiệm được tiến hành trong hệ thống tuần hoàn với 9 bể 1m3 với độ mặn 15‰. Tôm có khối lượng ban đầu 15g/con và mật độ 60 con/bể. Kết quả thí nghiệm, các yếu tố môi trường nước ở các nghiệm thức đều nằm trong khoảng thích hợp cho sự phát triển của tôm thẻ chân trắng. Độ tiêu hóa nguyên liệu, năng lượng và tro của bột cá biển cao hơn so với bột cá tra và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Tuy nhiên, đối với độ tiêu hóa protein và lipid của 2 loại bột cá tương đối cao và khác biệt không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Khối lượng nitơ thải của nguyên liệu qua phân của 2 nghiệm thức không khác biệt (P>0,05). Kết quả nghiên cứu này cho thấy có thể tận dụng nguồn protein bột cá tra làm thức ăn cho tôm thẻ chân trắng.
Description: 15tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75532
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
837.61 kBAdobe PDF
Your IP: 44.210.99.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.