Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78279
Title: Nghiên cứu nhu cầu duy trì và hiệu quả sử dụng protein và năng lượng của lươn đồng (Monopterus albus)
Authors: Trần, Thị Thanh Hiền
Trần, Thị Thúy Ngân
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sán
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định nhu cầu duy trì và hiệu quả sử dụng protein, năng lượng của lươn đồng (Monopterus albus) làm cơ sở phát triển công thức thức ăn tối ưu trong nuôi lươn thương phẩm. Thí nghiệm được bố trí 5 nghiệm thức với các mức cho ăn khác nhau lần lượt là 0%, 25%, 50%, 75%, 100% nhu cầu. Kích cỡ lươn trung bình là 31,65±0,72 g/con, mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần với thời gian thí nghiệm là 28 ngày. Kết quả cho thấy hiệu quả sử dụng protein và năng lượng của lươn là 62% và 59%. Nhu cầu protein và năng lượng duy trì của lươn lần lượt là 0,83 g/kg0,79/ngày và 37,7 kJ/kg0,88/ngày.
Description: 15tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78279
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
591.62 kBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.